Back
DSC_6386  DSC_6385           DSC_6402
May 2015 PhD Hooding Ceremony

From left to right: Xu Qiu(Becky), Xiang Fu, Sachin Chachada, Sudeng Hu, Professor Kuo, Yuchieh Lin(Joe), and Pang-Chang Lan(Brian)

May 2014 PhD Hooding Ceremony

From left to right: Harshad Kadu,Martin Gawecki,Tsung-Jung Liu, Professor Kuo,, Sanjay Purushotham, Xue Wang,  Kuan-Hsien Liu , and Hyunsuk Ko